Tha Alex Murray Construction Ltd air a bhith ag obair anns na h-Eileanan Siar air son grunn bhliadhnaichean; ag ullachadh neachan-ceairde airson iomadh gnè obair agus a’ togail ainm dhaibh fèin a measg sluagh na h-aite.

Alex Murray Construction Ltd have been working in the Western Isles of Scotland for many years; preparing tradesmen for many different types of work and building a name for themselves amongst the local people.